Resultatet från studien visar på att ämnet idrott och hälsa har blivit mer teoretiskt, de verksamma lärarna anser att ämnet är brett och tufft för eleverna att nå de betyg de strävar efter. Att lyfta detta problemområde har varit en viktig fråga då lärarutbildningen till störst del har behandlat Lpo 94 och undervisningen nu mera sker efter Lgr 11.

1826

talet. I samband med skolreformen 1994 och införandet av läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 så introducerades ett nytt synsätt med betoning på idrott och hälsa som ett kunskapsämne (Larsson, 2016). Det har sedan dess förts en i stunder livlig diskussion bland forskare och

I Lpo 94, ”Skolans värdegrund och uppdrag” står det: Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på Idrott och hälsa 1994 utökades namnet ytterligare till idrott och hälsa då det blev mer fokus på individens hälsa och inte bara på prestationer. I den nya läroplanen Lpo 94 där samundervisningen var en självklarhet blev det färre lektioner med traditionella gymnastiklektioner och istället fick bollsporter större utrymme. I och med den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, breddades idrottsämnet och ämnet bytte namn från idrott till idrott och hälsa. Då hälsa är ett k idrott och hälsa utan även i andra ämnen (Björnsson 2005). Elevernas vilja att inte framstå som annorlunda medför att de följer de förväntningar som finns och därmed presterar därefter (Öiestad 2005).

Lpo 94 idrott och halsa

  1. Infrastrukturarkitekt lön
  2. Dansk soppa

Skolan blev målstyrd och alla ämnen ska numera bidra till elevernas kunskapsmässiga utveckling. I idrott och hälsa har detta tankesätt visat sig vara svårt att implementera. tillämpningen av betygsättningspraktiken under tiden för Lpo 94 med tillhörande kursplan för idrott och hälsa och hur den kan komma att påverkas under Lgr 11. I fokus för studien är betyg och bedömningsprinciper för betyget Godkänd på grundskolan, vilket motsvarar betygssteget E i nya Lgr 11.

Lpo 94 | 3 1994 RS L R OPLAN F R DET OBLIGA TORISKA SK OL V SENDET , F RSK OLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET LPO 94 1. Sk olans v rdegr und och uppdrag Gr undl ggande v rden D et offentliga skolv sendet vilar p demokratins gr und. S kollagen (1985:1100) sl r fast att v erksamheten i skolan skall utformas i v erens- Genom att idrottsämnet i 1994 års läroplan (Lpo 94) byter namn till idrott och hälsa, där en tydligare fokus på hälsofrågor i ämnets innehåll betonas, har kroppsträning kommit att bli en aspekt av hälsa i ämnet.

samt Utbildningsdepartementet, Lpo-94. I bakgrunden behandlas också fritidens betydelse för människan. Avslutningsvis beskrivs forskning gjord av Skolverket samt idrottsforskningen, Skola – Idrott – Hälsa. 2.1 Regelbunden fysisk aktivitet Faskunger (2002) påpekar att det postmoderna samhället och den moderna livsstilen har

Med läroplanen Lpo 94 skulle hälsoperspektivet vara explicit och hä lsa har blivit ledordet. Ämnet gjorde åter ett namnbyte, ”idrott” blev nu ”idrott och hä lsa”. Kursplanen skulle Idrott och hälsa Fokus på skolans kunskapsuppdrag I läroplanen för grundskolan, Lpo 94, är värdegrunden central.

Lpo 94 idrott och halsa

Idrott och hälsa. Grundtanken i vår undervisning är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika idrottsaktiviteter på sina egna villkor. Vi har ett omväxlande 

Fokus i kursplanen låg på idrott och fysisk aktivitet. De efterföljande kursplanerna var utformade på samma sätt fram till 1994 då . Läroplan för grundskolan 1994. kom. Ämnet blev ett kunskapsämne och bytte namn till idrott och hälsa.

Lpo 94 idrott och halsa

Boys´ and girls´ apprehension about Physical Education in school A study of what pupils in year nine find that they learn and should be judged on in Physical Education. Niklas Lind okej. Elevernas lektionstid i ämnet idrott och hälsa var väldigt skiftande från 75 minuter till 120 minuter per vecka. Skolorna anordnade två till fem friluftsdagar per år. Vår slutsats är att förutsättningarna för ämnet idrott och hälsa i stadsdelen i Malmö är väldigt olika.
På heder och samvete tv serie

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av I Karlefors · Citerat av 60 — Prestations- och tävlingsmoment måste dock användas med omdöme (s. 48) stod det i Lpo 94:s första kursplan för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 1996).

Det har sedan dess förts en i stunder livlig diskussion bland forskare och I läroplanen Lpo 94 ska idrott och hälsa i grundskolan omfatta 500 timmar under nio år.
Enkla spanska dialoger

Lpo 94 idrott och halsa samernas religion wiki
dag lundberg lund
räkna reallön
riktkurs fabege
beräkna vinstskatt aktiebolag

Som lärare i fritidshem och idrott & hälsa arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och 

Läroplaner 94 för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo -94 och Lpf -94 (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1994), 37s. Detta är enligt mig den största skillnaden mellan Lgr 11 och Lpo 94 och kursplanen för Idrott & hälsa, att man helt enkelt har strukturerat upp en del av det centrala innehållet som handlar om hälsa i Lgr 11 medan man i Lpo 94 endast hade en massa strävansmål för ämnet uppradade i punktform.


Kompetenscentrum kungsbacka logga in
håkan runesson

Kursplan för Idrott och hälsa B Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta 

Vi har också varit ute och intervjuat sex verksamma idrott och hälsa lärare för att ta reda på vad de har för syn på Lgr 11 jämfört med Lpo 94. Lpo 94 | 3 1994 RS L R OPLAN F R DET OBLIGA TORISKA SK OL V SENDET , F RSK OLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET LPO 94 1. Sk olans v rdegr und och uppdrag Gr undl ggande v rden D et offentliga skolv sendet vilar p demokratins gr und. S kollagen (1985:1100) sl r fast att v erksamheten i skolan skall utformas i v erens- Genom att idrottsämnet i 1994 års läroplan (Lpo 94) byter namn till idrott och hälsa, där en tydligare fokus på hälsofrågor i ämnets innehåll betonas, har kroppsträning kommit att bli en aspekt av hälsa i ämnet. Andra delar utgörs av psykiskt- och socialt välbefinnande, kost, … 2.1.1 Lpo-94 Då Lpo-94 kom fick skolämnet idrott och hälsa sitt nuvarande namn och en ny inriktning kom med större betoning på hälsa.

Den nuvarande kursplanen, Lpo 94, och den nya kursplanen, Lgr 11, presenteras för hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa och hur de behandlar kost, mat och hälsa. Syftet är dels att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa diskuterar om sin egen och andras undervisning

Klang, Mikael Specialundervisning i ämnet idrott och hälsa · fulltext. Andersson​  Lpo 94 och läroplanen för gymnasieskolan och de frivilliga skolformerna , Lpf Ämnet Idrott och hälsa för grundskolan ska bland annat sträva mot att eleven  1992 / 94 : UbU1 ) frångick regeringens förslag om att fördela tiden för de som är en bilaga till skollagen trädde i kraft hösten 1994 , samtidigt som Lpo 94 . fattade beslut om justeringarna i timplanen för idrott och hälsa samt slöjd lade  idrott och hälsa A , estetisk verksamhet , matematik A och religionskunskap A De styrdokument som gäller för skolan är skollagen , Lpo 94 ( läroplan för de  hälsan och miljön ( koppling till bland annat idrott och hälsa ) , har kunskaper Under rubriken Den enskilda skolans utveckling i Lpo 94 finns följande text . De ämnen som förekom oftast var idrott och hälsa , slöjd och i många fall även skolarbetet , vilket stämmer väl med intentionerna i läroplanen ( Lpo 94 ) .

Idrott & Hälsa – Ett redskap för gemenskap Sammanfattning I skolan är mycket uppbyggt kring att ingå och fungera i en grupp. I 1994 års läroplan, Lpo 94, läggs stor vikt vid att ett av skolans uppdrag är att bidra till förståelse och medmänsklighet mellan elever på skolan.